رنگ مو ريشه ها ياقوتي و دودي  ساقه ها یاسي و دودي

رنگ مو ريشه ها ياقوتي و دودي ساقه ها یاسي و دودي

ريشه ها ياقوتي و دودي ساقه ها یاسي و دودي
نمونه کار استاد مسلم زاده