ماسک روشن شفاف کننده خیار با آب لیمو ترش

ماسک روشن شفاف کننده خیار با آب لیمو ترش

ماسک روشن شفاف کننده

خیار دارای تاثیر فوق العاده ای در روشن کردن پوست می باشد.
ترکیب خیار با آب لیمو ترش بهترین ماسک برای روشن کردن پوستهای چرب به شمار می رود.