چگونه در آرایش چشمان بهتر دیده می شوند

چگونه در آرایش چشمان بهتر دیده می شوند

اگر میخواهید روی آرایش چشمتان تأکید داشته باشید و آنها خودشان را بیشتر نشان دهند، در بقیه آرایش خود از رنگهای خنثی استفاده کنید بخصوص برای لب‌ها و گونه‌!