برای خشک کردن موها از سشوار استفاده نکنید

برای خشک کردن موها از سشوار استفاده نکنید

خشک شدن موها
بهترین راه، موها را به تدریج و با حوله خشک کنید
استفاده از سشوار برای سرعت بخشیدن به روند خشک شدن مو و یا حالت دادن آن می‌تواند، باعث آسیب رسیدن به موها شود